Władcy Paragrafów

Władcy Paragrafów – czyli studencie, poznaj swoje prawa. Komisja dydaktyczna miała kiedyś projekt władców paragrafów czyli fajnie gdybyś opracował w kilku punktach najważniejsze prawa studenta, które są najczęściej łamane: możliwość popraw, ile popraw przysługuje, podanie zasad zaliczenia przedmiotu na pierwszych zajęciach i przestrzeganie tego itp.

 

§3. Prawa i obowiązki studenta

1.Student ma prawo do:
2)uczestnictwa w ankietyzacji, w tym oceniania zajęć w formie ankiet, przeprowadzanej zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uczelni,
3)wyrażania opinii w sprawach istotnych dla studentów i dla Uczelni bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli studentów w organach kolegialnych Uczelni (W skrócie jeżeli macie jakiś problem najlepiej zwróćcie się do przedstawiciela WRS, który z pewnością udzieli porady na dany temat oraz poruszy problem w odpowiednim kręgu.),
6)Student, obok uprawnień wynikających z aktów prawa powszechnie obowiązującego i Statutu oraz innych aktów prawa wewnętrznego Uczelni, ma prawo do: – zachowania do dnia 31 października roku, w którym ukończył studia pierwszego stopnia, praw studenta, z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej w zakresie określonym przez Ustawę; w przypadku studiów drugiego stopnia student zachowuje prawa studenta do dnia ukończenia studiów.
Choć zgodnie z regulaminem studiów studia zostają ukończone wraz ze zdaniem egzaminu dyplomowego to po ukończeniu studiów I stopnia utrzymujesz prawa studenta. To nie tylko zniżki! Pamiętaj o tym przy okazji odbierania dyplomu.
3. Obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodne z treścią ślubowania i niniejszym regulaminem. W szczególności student jest zobowiązany do:
1) studiowania zgodnie z programem kształcenia,
2) uczciwego postępowania w stosunku do Uczelni i społeczności akademickiej,
3) przestrzegania zasad współżycia społecznego,
4) dbania o dobro Uczelni.
5. Student jest zobowiązany zawrzeć z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć oraz terminowo wnosić opłaty wynikające z tej umowy i przepisów wewnętrznych Uczelni.
6.Student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia dziekana o zmianie danych osobowych w czasie studiów, w szczególności adresu do korespondencji, a także o zmianie dokumentu tożsamości
Jeżeli zmienicie adres zamieszkania a z tym będzie się wiązała zmiana zameldowania koniecznie trzeba o tym powiadomić dziekana. Głównie chodzi tutaj o korespondencje, która nie powinna trafić do osób nieupoważnionych do jej odbioru.§4. Organizacja roku akademickiego

7. Harmonogram sesji egzaminacyjnych ustala dziekan po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu studentów z uwzględnieniem terminów egzaminu z języków obcych, o których mowa w ust. 10. Projekt harmonogramu sesji egzaminacyjnych powinien być przekazany do zaopiniowania przez wydziałowy organ samorządu studentów co najmniej na tydzień przed podaniem go do wiadomości. Harmonogram sesji zimowej i letniej powinien być podany do wiadomości nie później niż trzy tygodnie przed rozpoczęciem sesji; harmonogram sesji jesiennej powinien być podany do wiadomości równocześnie z harmonogramem sesji letniej.
Harmonogram sesji zawsze jest dostępny do wglądu studentów , dlatego zawsze sprawdzajcie czy egzaminy wam się nie pokrywają. Staramy się zawsze dobierać terminy tak, aby były jak najbardziej przystępne. W razie problemów niezwłocznie powiadomcie członka WRS.§5. Organizacja studiów

19. Przed początkiem zajęć, w terminie wyznaczonym przez dziekana, student deklaruje moduły kształcenia, które będzie studiował w danym semestrze. Szczegółowe zasady składania deklaracji, w tym skutki jej niezłożenia, określa dziekan.
Pamiętajcie o złożeniu deklaracji przed KAŻDYM semestrem(Filmik instruktażowy)
21.Obecność studenta na zajęciach, na które został zapisany, z wyjątkiem wykładów, jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany do przedstawienia prowadzącemu zajęcia usprawiedliwienia. W sprawach spornych decyzję w sprawie usprawiedliwienia nieobecności podejmuje dziekan.
Tutaj warto zwrócić uwagę, że wykładowcy nie mogą wyciągać konsekwencji z nieobecności studenta na wykładzie. System nagród za obecność w postaci np. terminu zerowego egzaminu na ostatnim wykładzie nie jest sprzeczny z regulaminem studiów. Jest to tylko i wyłącznie dobra wola prowadzącego.
22. Prowadzący zajęcia ma obowiązek przedstawić studentom na pierwszych zajęciach lub spotkaniu informacyjnym oraz udostępnić w sposób zwyczajowo przyjęty na wydziale:
1)zakres merytoryczny zajęć, efekty kształcenia i wykaz zalecanej literatury,
2)regulamin zajęć, określający wymaganą formę uczestnictwa w zajęciach, sposób bieżącej kontroli osiągania efektów kształcenia, tryb i terminarz zaliczania zajęć, w tym termin i tryb ogłaszania wyników oceny sprawozdań, egzaminów, kolokwiów, projektów i innych form zaliczania oraz zasady poprawienia wyników tej oceny, zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, możliwość korzystania z materiałów pomocniczych podczas sprawdzianów, zasadę ustalania oceny łącznej z przedmiotu oraz inne zasady,
3) terminy i miejsce konsultacji.
W razie braku któregokolwiek z podpunktów studenci powinni domagać się wyegzekwowania go od prowadzącego jeżeli zachodzi taka potrzeba.
23. Ustalenia i zasady, o których mowa w ust. 22 pkt 1 i 2, mogą ulegać zmianie w trakcie prowadzenia zajęć oraz w okresie, w którym, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, jest możliwe zaliczanie przedmiotu bez konieczności ponownego uczestnictwa w zajęciach, jedynie za wiedzą i zgodą studentów.
Regulamin studiów stoi po Twojej stronie jeśli prowadzący chce zmienić zasady podczas trwania semestru. Pamiętaj, że na każdą ze zmian w zasadach zaliczenia musisz wyrazić zgodę!§6. Zaliczanie zajęć

Każdy ma prawo do drugiej szansy
4. Zaliczanie zajęć powinno być przeprowadzone przed końcem zajęć w danym semestrze. Prowadzący przedmiot jest obowiązany wyznaczyć co najmniej jeden termin zaliczenia poprawkowego oraz może wyznaczyć dodatkowy termin zaliczania, w okresie nie później niż przed końcem danego etapu studiowania. Zaliczanie zajęć dydaktycznych jest dokonywane w języku, w jakim były one prowadzone. Na wniosek studenta i za zgodą prowadzącego przedmiot, zaliczanie może odbyć się w innym języku.
6. Jeżeli podczas realizacji procedury zaliczania zajęć prowadzący zaliczenie stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów, student traci prawo zaliczenia tych zajęć w danym etapie studiowania.
Wspieranie się pomocami naukowymi jest dobrym rozwiązaniem podczas przygotowywania się do zaliczenia. Pamiętaj jednak, że wszystko jest dobre pod warunkiem, że jest we właściwym czasie. Ta sama pomoc naukowa podczas egzaminu może sprawić, że dostaniesz czerwoną kartkę!§7. Egzamin

2. Egzamin polega na weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych przez studenta w zakresie określonym przez program przedmiotu. Egzamin jest przeprowadzany w języku, w jakim był prowadzony wykład. Na wniosek studenta i za zgodą prowadzącego przedmiot egzamin może odbyć się w innym języku.§8.Zaliczenie przedmiotów i praktyk

4. Prowadzący przedmiot może uznać studentowi efekty uczenia się, osiągnięte przez niego w wyniku uczestnictwa w pracach badawczych i wdrożeniowych, obozie naukowym lub praktyce studenckiej, jako efekty kształcenia dla danego przedmiotu oraz zwolnić studenta w całości lub części z udziału w zajęciach z tego przedmiotu. Zaliczenia i oceny tych zajęć dokonuje prowadzący przedmiot.
Pracowałeś przy rozruchu linii produkcyjnej, albo wraz z kołem naukowym opracowałeś nowe urządzenie? Może to być podstawą do zaliczenia Twoich zajęć bez uczestnictwa w nich! Zgłoś się do swojego prowadzącego i dopytaj, czy taka opcja jest u niego dozwolona.§15. Studia według indywidualnego programu studiów

-Wyłącznie na wniosek studenta§17. Przeniesienia

-Trzeba mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów§19. Urlopy

-Dziekan udziela urlopu na wniosek studenta.
-Urlop długoterminowy nie może być udzielony dłużej niż na rokWięcej informacji i paragrafów znajdziecie w regulaminie studiów (Regulamin Studiów PW), a w razie konkretnych pytań śmiało piszcie do delegata Komisji Dydaktycznej Naszego wydziału!