Stypendia

Jak otrzymać stypendium?

Aby otrzymać stypendium od października wymagane dokumenty należy złożyć do 15.10.2015 r. W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub specjalne dla niepełnosprawnych po terminie, stypendium będzie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

 1. Stypendium socjalne – dochód graniczny 895,70 zł (netto).

Wymagane dokumenty:
Dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny:

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu i wysokości należnego podatku;
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym, wzór oświadczenia określa Załącznik nr 1 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu;
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki dochodu niepodlegającego opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa Załącznik nr 2 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu;
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej; wzór oświadczenia określa Załącznik nr 3 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu.
W przypadku nie uzyskania z Urzędu Skarbowego zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów, spowodowanego brakiem dochodów:
 • oświadczenie o zerowym dochodzie; wzór oświadczenia określa Załącznik nr 4 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu.
W przypadku członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

W przypadku rodzeństwa:

 • skrócony odpis aktu urodzenia, a jeśli rodzeństwo jest pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,

W przypadku gdy dotyczy:

 • zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego (roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego za rok 2013 wynosi 2869 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r.));
 • umowy dzierżawy, oddania w dzierżawę i inne;
 • kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty, przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • dokument potwierdzający utratę dochodu;
 • dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu;
 • kopię aktów zgonu rodziców;
 • na żądanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej opinia jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, zaświadczenie o dochodach uzyskanych poza granicami kraju.

2.Stypendium socjalne zwiększone może otrzymać student, jeżeli spełnia wymagania do stypendium socjalnego oraz jest zakwaterowany:

 • w domu studenckim Politechniki Warszawskiej lub
 • w domu studenckim innej uczelni – pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lub
 • w innym obiekcie – przedstawienie umowy najmu. Wniosek składa się z tymi samymi dokumentami co zwykłe stypendium socjalne.

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, bez względu na dochód w rodzinie studenta.

4. Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce – może otrzymać student, który spełnia łącznie warunki:

 • zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na przynajmniej pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia w systemie tradycyjnym;
 • nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem studiów dla poprzedniego roku studiów lub w systemie elastycznym;
 • nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, uzyskał w poprzednim roku studiów liczbę punktów zaliczeniowych (ECTS) zgodną z planem studiów;
 • uzyskał w poprzednich dwóch semestrach średnią ocen nie niższą niż 4,00.

Stypendium to może uzyskać też student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, który zdobył tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej.

5. Stypendium Rektora za wysokie wyniki w sporcie – może otrzymać student, który:

 • zaliczył pierwszy rok studiów;
 • otrzymał rejestrację na następny semestr studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia;
 • w poprzednim roku studiów osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

6. Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne – może otrzymać student, który:

 • zaliczył pierwszy rok studiów;
 • otrzymał rejestracje na następny semestr studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia;
 • w poprzednim roku studiów posiadał osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

7. Zapomoga – może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i może być przyznana dwa razy w roku na udokumentowany wniosek.

 

 

 

Przydzielaniem stypendiów zajmuję się Wydziałowa Komisja Stypendialna, czyli tzw. WKS, w skład której wchodzą:

doc. dr inż. Witold Mirski – wmirski@meil.pw.edu.pl
Melania Kulczycka – mela.kulczycka4@gmail.com
Maciej Pisula – mrpisula@gmail.com
Daniel Pyś – daniel.pys@gmail.com

Ewentualne pytania można kierować do: stypendia@samorzad.pw.edu.pl lub do w/w członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej

 

 

Poradnik Stypendialny – instrukcje, pytania i odpowiedzi. Wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu! Wejdź i przekonaj się sam jakie to proste

Poradnik-Stypendialny-2015-2016_1

 

W załączeniu przedstawiamy aktualne wysokości świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej na rok akademicki 2015/2016.

Stawki stypendialne

 

 

Dokumenty do pobrania:

37_2015_zarz_FPMSiD_2015-2016

37_2015_Regulamin_FPMSiD_2015-2016

Zal_01_Zasady postepowania_2015

Zal_02_Zasady ustalania dochodu_2015

Zal_02_zal_1_Dochod ryczalt_2015

Zal_02_zal_2_Dochod niepodlegajacy_2015

Zal_02_zal_3_Skladka zdrowotna_2015_0

Zal_02_zal_4_Dochod brak_2015

Zal_09_Osw_o_nie_pobieraniu_2015

Zal_10_Wniosek_Socjalne 2015_0

Zal_11_Wniosek_Niepelnosprawni_2015

Zal_12_Wniosek_Wyniki w nauce_2015

Zal_13_Wniosek_Olimpiady_2015_0

Zal_14_Wniosek_Osiagniecia naukowe_art_sport_2015_0

Zal_15_Wniosek_Doktoranci_2015

Zal_16_Wniosek_Zapomoga_2015

Zal_17_Odwolanie_ponowne_roz_2015

Zal_18_Wezwanie_do_uzupełnienia_dok_2015

Zal_03_Procedura za wyniki w nauce_2015

Zal_04_Olimpiady_wykaz_2015

Zal_05_Punkty naukowe_2015

Zal_06_Punkty sportowe_2015

Zal_07_Punkty artystyczne_2015

Zal_08_Zasady doktoranci_2015