Stypendia

Jak otrzymać stypendium?
Aby otrzymać stypendium od października wymagane dokumenty należy złożyć do 15.10.2015 r. W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub specjalne dla niepełnosprawnych po terminie, stypendium będzie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.
 1. Stypendium socjalne – dochód graniczny 1050,00 zł (netto). (informacja na rok akademicki 2018/2019) – uchwała
Wymagane dokumenty:
Dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny:
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu i wysokości należnego podatku;
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej; w przypadku nie uzyskania z Urzędu Skarbowego zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów, spowodowanego brakiem dochodów:
  • oświadczenie o zerowym dochodzie; w przypadku członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
   • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
W przypadku rodzeństwa:
 • skrócony odpis aktu urodzenia, a jeśli rodzeństwo jest pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,
W przypadku gdy dotyczy:
 • zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego (roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego za rok 2013 wynosi 2869 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r.));
 • umowy dzierżawy, oddania w dzierżawę i inne;
 • kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty, przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • dokument potwierdzający utratę dochodu;
 • dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu;
 • kopię aktów zgonu rodziców;
 • na żądanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej opinia jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, zaświadczenie o dochodach uzyskanych poza granicami kraju.
2.Stypendium socjalne zwiększone może otrzymać student, jeżeli spełnia wymagania do stypendium socjalnego oraz jest zakwaterowany:
 • w domu studenckim Politechniki Warszawskiej lub
 • w domu studenckim innej uczelni – pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lub
 • w innym obiekcie – przedstawienie umowy najmu. Wniosek składa się z tymi samymi dokumentami co zwykłe stypendium socjalne.
3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, bez względu na dochód w rodzinie studenta.
4. Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce – może otrzymać student, który spełnia łącznie warunki:
 • zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na przynajmniej pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia w systemie tradycyjnym;
 • nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem studiów dla poprzedniego roku studiów lub w systemie elastycznym;
 • nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, uzyskał w poprzednim roku studiów liczbę punktów zaliczeniowych (ECTS) zgodną z planem studiów;
 • uzyskał w poprzednich dwóch semestrach średnią ocen nie niższą niż 4,00.
Stypendium to może uzyskać też student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, który zdobył tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej.
5. Stypendium Rektora za wysokie wyniki w sporcie – może otrzymać student, który:
 • zaliczył pierwszy rok studiów;
 • otrzymał rejestrację na następny semestr studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia;
 • w poprzednim roku studiów osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
6. Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne – może otrzymać student, który:
 • zaliczył pierwszy rok studiów;
 • otrzymał rejestracje na następny semestr studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia;
 • w poprzednim roku studiów posiadał osiągnięcia naukowe lub artystyczne.
7. Zapomoga – może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i może być przyznana dwa razy w roku na udokumentowany wniosek.
Przydzielaniem stypendiów zajmuję się Wydziałowa Komisja Stypendialna, czyli tzw. WKS, w skład której wchodzą:
 • mgr inż. Grzegorz Kamiński – przewodniczący – gkaminski@meil.pw.edu.pl
 • dr inż. Marta Poćwierz – Prodziekan ds. studenckich – prodziekan_studenci@meil.pw.edu.pl, mpocwie@meil.pw.edu.pl
 • dr inż. Witold Mirski – wmirski@meil.pw.edu.pl
 • Łukasz Kubuj – lukasz.kubuj@onet.com.pl
 • Karolina Wróbel – karolina_wrobel97@wp.pl
 • Basia Kominek – barbara.kominekk@gmail.com
 • Michał Radziwonowicz – radziwonowiczm@gmail.com
Ewentualne pytania można kierować do: stypendia@samorzad.pw.edu.pl lub do w/w członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej
Dokumenty uczelniane dotyczącego pomocy materialnej (wnioski, uchwały, listy olimpiad, regulaminy) można znaleźć na stronie http://www.bss.ca.pw.edu.pl/content/view/full/140
Dokumenty wydziałowe dotyczące stypendiów (regulaminy, wnioski, decyzje oraz wyniki) można znaleźć na stronie https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Stypendia.