Mobilność

    Targi Mobilności Studenckiej

14079605_1134156669956656_7524545299250378633_n

 

Już 27 października Komisja Zagraniczna SSPW serdecznie zaprasza wszystkich na kolejną edycję Targów  Międzynarodowych Wymian i Wyjazdów Studenckich, gdzie studenci będą mogli znaleźć odpowiedzi na pytania związane z mobilnością studencką.Targi to szansa na zdobycie niezbędnych informacji na temat programów Erasmus czy DAAD. Poza tym, jest to okazja do zapoznania się z ofertą: kursów BEST-u, wymian bilateralnych czy wymian kulturowych organizowanych przez Komisję Zagraniczną SSPW.

Wymiana studencka to możliwość

 • odbycia części studiów za granicą,
 • studiowania w międzynarodowym środowisku,
 • zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym przedsiębiorstwie,
 • poznania innego kraju, jego języka i kultury,
 • nawiązania nowych przyjaźni oraz przeżycia wielkiej przygody.

Więcej informacji na www.cwm.pw.edu.pl

Zobacz także: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Erasmus+

erasmus

Najbardziej znany program wymian studenckich Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Jego głównym celem jest rozwój umiejętności uczestników poprzez edukację formalną i pozaformalną, co skutkuje poprawą ich sytuacji na rynku pracy, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W praktyce oznacza to, że w ramach programu możliwa jest zagraniczna mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych. Program wspiera także budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Program Erasmus jest prowadzony na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa od wielu lat. Nasz Wydział współpracuje z ponad 30 Uniwersytetami z całej Europy, m. in. w Walencji, Turynie, Sztokholmie, Barcelonie.

Na stronie wydziałowej na przełomie marca i kwietnia będzie dostępna Aplikacja on-line, którą należy wypełnić i która zostanie automatycznie przekazana do osoby odpowiedzialnej za rekrutację studentów na Erasmusa. Na początku maja następuje ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji.

Szczegółowe informacje na stronie www.meil.pw.edu.pl/pl/MEiL/Studia/Erasmus

Głównymi Koordynatorami programu na Wydziale są:

dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska
Erasmus Coordinator responsible for all content-related enquiries regarding your studies.
e-mail: elajarz@meil.pw.edu.pl
tel. + 48 22 234 60 29

dr inż. Nikołaj Uzunow
Gmach Instytutu Techniki Cieplnej, pok. 416,
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5297
e-mail: uzunow@itc.pw.edu.pl

Athens

athens

ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 14 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku – w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny uwzględniający „wymiar europejski” (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje na stronie www.athensprogramme.com

 

Dominika Frąk – Dudzińska
Koordynator Programu ATHENS
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail: dfrak@cwm.pw.edu.pl
 

Wymiana bilateralna

Umowy bilateralne o wymianie studentów umożliwiają wyjazd na jeden lub dwa semestry w celu odbycia części studiów za granicą na podstawie ustalonego programu zajęć. Uczestnik wymiany odnosi także inne korzyści, takie, jak:

 • możliwość studiowania w prestiżowych uczelniach zagranicznych w międzynarodowym środowisku,
 • >zapoznanie się z systemem kształcenia innego państwa,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie nowych umiejętności oraz konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyczną na gruncie zagranicznym,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • poznanie nowych kultur oraz narodowości,
 • nawiązanie nowych przyjaźni i przeżycie niezapomnianej przygody.

 

Każda z umów bilateralnych o wymianie studentów zawiera szczegółowe zapisy, które określają ilu studentów i na jakim stopniu studiów może wziąć udział w wymianie, jakie są warunki finansowe i jak długo może trwać pobyt. Na ogół studenci są zwolnieni z czesnego w uczelni przyjmującej, natomiast koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu międzynarodowego i lokalnego oraz ubezpieczenia pokrywają najczęściej we własnym zakresie. Niektóre z uczelni partnerskich oferują studentom bezpłatne zakwaterowanie.

 

O wymianę w ramach umów bilateralnych mogą ubiegać się studenci, który spełniają następujące kryteria:

 • są zarejestrowani jako studenci Politechniki Warszawskiej.
 • są oficjalnie nominowani przez Politechnikę Warszawską. W tym celu wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody władz Wydziału na aplikowanie.
 • spełniają kryteria wyznaczone przez uczelnię przyjmującą.
 • posługują się w wymaganym (zaawansowanym) stopniu językiem angielskim lub językiem wykładowym uczelni przyjmującej.
 • spełniają inne wymogi wyznaczone zapisami umowy pomiędzy PW a uczelnią partnerską.

 

Kontakt

Dominika Frąk – Dudzińska
Centrum Współpracy Międzynarodowej
tel.: 22 234 6150
e-mail: dfrak@cwm.pw.edu.pl

MOSTECH

Mostech – program mobilności studentów polskich uczelni technicznych jest skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia oraz do studentów 1,2 i 3 (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) semestru studiów II-go stopnia. Jego ideą jest zapewnienie, mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.

W systemie MOSTECH obowiązują następujących następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:

 • do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów
 • do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienie miejsc
 • do 15 maja studenci przesyłają do Biura KAUT wnioski na semestr zimowy
 • do 30 listopada studenci przesyłają do Biura KAUT wnioski na semestr letni.

Szczegółowe informacje na stronie www.kaut.agh.edu.pl/mostech 

AIESEC

AIESEC to międzynarodowa organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od ponad 66 lat realizuje program praktyk i wolontariatów. Global Talents to międzynarodowy program praktyk profesjonalnych, który umożliwia młodym ludziom zdobycie umiejętności przydatnych w kształtowaniu przyszłej kariery. Praktyki trwające od 6 tygodni do 18 miesięcy i są podzielone na cztery obszary rozwoju: Education, Entrepreurship, IT i Marketing. AISEC oferuje Pomoc ze strony AIESEC wsparcie podczas procesu aplikacji (obsługa bazy z ofertami praktyk, wytłumaczenie procesu krok po kroku), pomoc przy całym procesie rekrutacji (poszukiwanie oferty, przygotowanie CV, symulacje rozmowy rekrutacyjnej), szkolenie przygotowujące do wyjazdu.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje na stronie aiesec.pl/dla-studentow/wyjedz-na-praktyke-lub-wolontariat/global-talents